Algemene voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN “HOBS”

Deze Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op ieder gebruik van de softwareapplicatie aangeboden als dienst onder de naam ‘Hobs’ (de “Dienst”) door Hobs B.V., kantoorhoudende aan de Lange Amerikaweg 55 (7332 BP), in Apeldoorn en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87329573 (“Hobs”).

Middels het verkrijgen van toegang tot en gebruik van de Dienst, verklaart de Gebruiker zich gebonden aan de bepalingen in deze Voorwaarden.

1. Definities

1.1 In deze Voorwaarden hebben de woorden geschreven met een hoofdletter de betekenis die daar hieronder aan is toegekend:

1.1.1 Account: het zakelijke account van een Beheerder waarmee toegang wordt verkregen tot en gebruik kan worden gemaakt van de Dienst door vooraf geautoriseerd personeel en/of het persoonlijke sub-account van derde-gebruikers (bijvoorbeeld bewoners, installateurs of reparateurs), zoals geautoriseerd door de Beheerder.

1.1.2 AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679).

1.1.3 Beheerder: de rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.1.4 Credentials: de inloggegevens zoals gebruikersnaam en wachtwoord die de Beheerder of een geautoriseerd Gebruiker toegang geven tot het Account.

1.1.5 Dienst: de softwareapplicatie ‘Hobs’ en alle functionaliteiten daarbinnen voor het beheer en onderhoud van vastgoed, welke als een dienst (as a service) beschikbaar wordt gesteld aan de Gebruiker.

1.1.6 Gebruiker: de Beheerder, daaronder begrepen de via het Account van de Beheerder geautoriseerde derde-eindgebruiker (bijvoorbeeld bewoner, (geautoriseerd medewerker van) installateur of reparateur) die gebruik maakt van (delen van) de Dienst.

1.1.7 Intellectueel Eigendomsrecht: alle rechten van intellectuele eigendom, al dan niet geregistreerd en waar ook ter wereld, zoals maar niet beperkt tot, octrooirechten, auteursrechten (daaronder begrepen rechten op software, bron- en objectcode), databankrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten en de daarop betrekking hebbende goodwill, rechten in of betrekking hebbende op knowhow en bedrijfsgeheimen.

1.1.8 Overmacht: een oorzaak, of meerdere oorzaken of omstandigheden, die buiten de redelijke controle van Hobs vallen, zoals maar niet beperkt tot: i) oorlog, (natuur)rampen, brand, overstroming, rellen en terroristische aanvallen; ii) overheidsmaatregelen; iii) ziekte, epidemie, pandemie; iv) stakingsacties en boycots; v) storing of uitval van the Internet of een publiek telecommunicatie netwerk, storing bij of uitval door cloud providers, elektriciteitsstoring; iv) hacker aanval, DDoS-aanval, virus- of andere kwaadwillende software aanvallen: v) niet- nakoming door een leverancier of dienstverlener van Hobs.

1.1.9 Support: ondersteuning met betrekking tot het gebruik van, en de identificatie en oplossing van fouten en storingen in de Dienst.

1.1.10 Update: een nieuwe versie van de Dienst.

2. Algemeen

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, of overeenkomsten met Hobs aangaande het gebruik van de Dienst, alsmede op de levering en beschikbaarheid van de Dienst aan de Gebruiker.

2.2 Alvorens toegang te krijgen tot en/of gebruik te kunnen maken van de Dienst, dient de Gebruiker akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden en eventuele aanvullende schriftelijke afspraken (voor zover van toepassing) vormen de volledige overeenkomst tussen Hobs en de Gebruiker met betrekking tot het gebruik van en de toegang tot de Dienst en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen de Gebruiker en Hobs (voor zover van toepassing).

2.3 Aanvullingen op en/of afwijkingen van deze Voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen Hobs en de Gebruiker.

2.4 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden daardoor onaangetast en onverminderd van toepassing. In dat geval zal Hobs de nietige of vernietigbare bepaling vervangen door een bepaling die wel rechtens afdwingbaar is, daarbij rekening houdende met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling.

2.5 Hobs heeft het recht om de Voorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen middels voorafgaande kennisgeving, per e-mail, dan wel via het Account, waarbij de nieuwe versie van de Voorwaarden moeten worden geaccepteerd door de Gebruiker. Indien de Gebruiker de gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, dient de Gebruiker onmiddellijk af te zien van verder gebruik van de Dienst.

2.6 Deze Voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van: (a) alle ondernemingen waarmee Hobs in een groep is verbonden, een management- of samenwerkingsovereenkomst mee heeft of heeft gehad, met inbegrip van hun bestuurders en aandeelhouders; (b) alle bestuurders, (voormalige) werknemers en derden (evenals hun erfgenamen) die op enigerlei wijze werken/hebben gewerkt voor, verbonden waren aan of in dienst waren van Hobs; en (c) eventuele derde partijen die Hobs heeft ingeschakeld in het kader van de levering van de Dienst. De Voorwaarden gelden als een derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek ten behoeve van alle in deze bepaling genoemde (rechts)personen. Dientengevolge hebben zij het recht om de respectievelijke bepalingen van deze Voorwaarden in voorkomend geval in te roepen.

3. Account en credentials

3.1 Om gebruik te kunnen maken van (delen van) de Dienst, heeft de Gebruiker toegang tot een Account nodig. Nadat de Gebruiker de Voorwaarden heeft geaccepteerd, kan de Gebruiker inloggen en de Dienst gebruiken, daarbij gebruikmakend van de Credentials. Hobs behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de aanvraag voor een Account te weigeren. Hobs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een dergelijke weigering.

3.2 Alle informatie die door de Gebruiker wordt verstrekt en die nodig is voor toegang tot en/of gebruik van het Account of de Dienst, dient te allen tijde nauwkeurig, volledig en actueel zijn. De Beheerder staat in voor de juistheid en volledigheid van alle verstrekte gegevens, informatie en documenten, ook wanneer deze door derden worden verstrekt.

3.3 De Beheerder is zelfstandig verantwoordelijk voor alle activiteiten of acties die door een Gebruiker worden ondernomen onder het Account. Indien de Beheerder weet of vermoedt dat onbevoegde derden toegang hebben gekregen tot de Credentials en/of het Account, zal de Beheerder Hobs daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Het bovenstaande is van toepassing onverminderd de verplichting van de Beheerder om tevens zelf onmiddellijk maatregelen te treffen teneinde verdere toegang of misbruik of verlies van gegevens te voorkomen. Hobs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het verzuim van de Beheerder of Gebruiker om de geheimhouding of veiligheid van de Credentials te handhaven.

3.4 Via het Account kan de Beheerder diens personeel en/of derde-gebruikers zoals, maar niet beperkt tot bewoners, installateurs of reparateurs (via sub-accounts binnen het Account) toegang geven tot de Dienst, welke Gebruikers alsdan ook zijn onderworpen aan de Voorwaarden hieronder.

4. Gebruik dienst

4.1 Met de acceptatie van de Voorwaarden, verkrijgt de Gebruiker toegang tot de Dienst. In dat kader verkrijgt de Gebruiker een tijdelijk, beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Dienst en de functionaliteiten daar binnen te gebruiken.

4.2 Voor een juiste werking van de Dienst kan Hobs adviseren gebruik te maken van hardware, software en systemen die voldoen aan de vereisten zoals voorgeschreven door Hobs. Gebruiker is hier zelf voor verantwoordelijk. Hobs is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van incompatibiliteit van hardware of software van Gebruiker met de Dienst.

4.3 Het is de Gebruiker niet toegestaan om (delen van) de Dienst, direct of indirect:

 • Openbaar te maken, te distribueren, verkopen, kopiëren en/of anderszins te verveelvoudigen;
 • Te wijzigen, decompileren, de code te verveelvoudigen, te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen;
 • Te hacken en/of zich hier op andere wijze ongeautoriseerde toegang toe te (doen) verschaffen;
 • Te gebruiken voor de verspreiding van virussen, spyware, Trojan Horses, hoaxes of andersoortige malware;
 • Te gebruiken voor illegale, frauduleuze, ongeoorloofde of andere onwettige doeleinden;
 • Te gebruiken voor de verspreiding van content die inbreuk maakt op enig Intellectueel Eigendomsrecht, de privacyrechten of andere rechten van derden;
 • Te gebruiken voor een activiteit die schade veroorzaakt of kan veroorzaken aan de Dienst, Hobs of voor een aantasting van de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de Dienst kan zorgen;
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hobs, aan een penetratietest of andersoortige audit te onderwerpen;

4.4 Hobs heeft het recht – maar niet de verplichting – om het gebruik van de Dienst door Gebruiker te controleren op de in het voorgaande artikellid beschreven nalevingsverplichtingen. Indien een Gebruiker in strijd handelt met een of meer verplichting(en) uit hoofde van artikel 4.3 dan behoudt Hobs het recht voor om de Gebruiker aansprakelijk te stellen voor de volledige schade die daardoor is of wordt geleden.

4.5 Hobs is verder te allen tijde gerechtigd om naar eigen inzicht de toegang tot en het gebruik van de Dienst en/of het Account door een Gebruiker per direct en zonder voorafgaande kennisgeving (tijdelijk) op te schorten, dan wel het gebruik daarvan te beperken indien de Gebruiker een of meerdere verplichting(en) uit hoofde van deze Voorwaarden – waaronder maar niet beperkt tot de verplichtingen uit artikel 4.3 – niet nakomt dan wel daarmee in strijd handelt. Hobs is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of terugbetalingsclaims van een Gebruiker als gevolg van een dergelijke opschorting of beëindiging.

4.6 Voor zover de Gebruiker de Beheerder is, is de Beheerder ook verantwoordelijk voor het gebruik (en misbruik) van de Dienst door personeel, installateurs, reparateurs, andere ingeschakelde derden en/of bewoners, die via het Account gebruik maken van de Dienst. De Beheerder zal Hobs schadeloos stellen en vrijwaren van en tegen elke claim, vordering, schade en/of kosten (inclusief advocatenkosten) die voortvloeien of kunnen voortvloeien uit het gebruik of misbruik van de Dienst, of het in strijd handelen met deze Voorwaarden, door de Beheerder, of een Gebruiker onder of via diens Account.

4.7 De data die beschikbaar zijn binnen de Dienst, zijn grotendeels afkomstig van de Gebruikers. Hobs biedt geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid en volledigheid van die data en is nimmer aansprakelijk voor aanspraken, verlies of schade in welke vorm dan ook bij een Gebruiker of derden, die voortvloeit uit of samenhangt met de via de Dienst gegenereerde en geüploade data.

4.8 De capaciteit van de Dienst is ingericht op een redelijk gebruik daarvan door Gebruiker. Indien het gebruik van de Dienst (al dan niet door piek belasting) meer capaciteit vergt dan door Hobs ingeschat, kan Hobs de toegang tot de Dienst (tijdelijk) blokkeren waardoor het gebruik van de Dienst (tijdelijk) niet mogelijk is. Hobs is nimmer aansprakelijk voor de eventuele schade of verlies die dit tot gevolg heeft voor de Gebruiker.

4.9 Bij de beëindiging of opschorting van de toegang tot de Dienst, ongeacht de reden daarvan, houdt het recht van de Gebruiker om de Dienst te gebruiken onmiddellijk op en kunnen de Credentials worden ingetrokken. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, heeft de Gebruiker geen recht op (naar rato) restitutie van reeds betaalde vergoedingen, schadevergoeding of andere vormen van compensatie.

4.10 Hobs behoudt zich verder het recht voor om de Dienst of een functionaliteit daarbinnen, om op elk moment en voor welke reden dan ook, met of zonder kennisgeving, te wijzigen (waaronder maar niet beperkt tot het toevoegen of verwijderen van functies), of te staken. Bij een dergelijke wijziging of stopzetting worden alle rechten die op grond van deze Voorwaarden aan de Gebruiker zijn verleend, per direct ingetrokken. Hobs is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of welke andere reden dan ook jegens de Gebruiker of een derde partij als gevolg van een dergelijke wijziging of staking van de Dienst of functionaliteit daarvan.

5. Vergoeding en betaling

5.1 De Beheerder zal de vergoeding betalen voor de Dienst zoals aangegeven in de overeenkomst met Hobs, of bij gebreke van een dergelijke overeenkomst, zoals aangegeven binnen het Account.

5.2 De vergoeding zal maandelijks, jaarlijks of voor de volledige contractperiode, door Hobs worden geïncasseerd. Tenzij anders is overeengekomen, wordt de vergoeding telkens vooraf gefactureerd.

5.3 Facturen dienen door de Beheerder binnen een termijn van veertien (14) dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan. Verrekening of opschorting van (deel)betalingen door de Beheerder is niet toegestaan.

5.4 Hobs behoudt zich het recht voor om gehanteerde vergoedingen en/of tarieven jaarlijks, in de maand januari, te verhogen conform het toepasselijke CBS indexcijfer (zakelijke dienstverlening), dan wel, in het geval dat deze negatief is, met een percentage van maximaal 2,5%.

5.5 Indien de Beheerder een vergoeding niet, niet volledig of niet binnen de geldende betalingstermijn voldoet, is Hobs, zonder ingebrekestelling, gerechtigd tot de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldatum van de factuur tot de datum waarop de volledige betaling door Hobs is ontvangen, zulks onverminderd de overige rechten van Hobs op grond van deze Voorwaarden en/of de wet. Hobs kan in voorkomend geval tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (inclusief incassokosten) die zijn gemaakt als gevolg van het niet-nakomen van de betalingsverplichtingen, bij de Beheerder in rekening brengen.

5.6 Bij het uitblijven van betaling door de Beheerder van (een deel van) de vergoeding, is Hobs tevens gerechtigd om de toegang tot de Dienst en het Account per direct (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat alle openstaande betalingen volledig door de Beheerder zijn voldaan, zulks onverminderd de overige rechten van Hobs op grond van deze Voorwaarden en/of de wet.

6. Aanvullende dienstverlening en support

6.1 Ondanks dat de Dienst met grote zorg is samengesteld, wordt de Dienst aangeboden ‘AS IS’ en ‘AS AVAILABLE’, zonder garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van enige garantie van niet-inbreuk en geschiktheid voor een bepaald doel. Hobs garandeert niet dat de Dienst te allen tijde foutloos en ononderbroken zal functioneren, noch dat deze geheel vrij zal zijn van defecten, fouten en bugs en/of geschikt is voor het door de Gebruiker voorgenomen doel.

6.2 Hobs streeft er voortdurend naar om eventuele fouten of gebreken in de Dienst zo spoedig mogelijk op te lossen.

6.3 Verzoeken vanuit de Beheerder voor aanvullende dienstverlening, zoals maar niet beperkt tot implementatie, configuratie-assistentie, opleiding en training, zullen door Hobs aan de Beheerder worden gefactureerd conform de door Hobs gehanteerde standaard tarieven.

6.4 Waar passend voor een goede uitvoering van Support of aanvullende dienstverlening, behoudt Hobs zich het recht voor om naar eigen inzicht gelieerde ondernemingen of derden in te schakelen voor het uitvoeren van (een deel van) die dienstverlening. In dit verband wordt de toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW uitdrukkelijk uitgesloten.

6.5 Alle eventueel in een offerte en/of overeenkomst door Hobs genoemde data, termijnen of deadlines zijn naar beste weten vastgesteld op basis van de gegevens die Hobs bij het afgeven van de offerte of aangaan van de overeenkomst bekend waren en dienen slechts als indicatie. Dergelijke data of deadlines gelden nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.6 Hobs kan de opdracht tot het verrichten van aanvullende dienstverlening (bijvoorbeeld een opleiding of training) op een bepaalde datum en tijdstip te allen tijde annuleren wegens dringende redenen (zoals ziekte van de trainer/opleider) door middel van een schriftelijke verklaring en/of (telefonische) mededeling aan de Beheerder. De Beheerder kan de opdracht tot het verrichten van aanvullende dienstverlening (zoals een opleiding of training) uitsluitend annuleren onder de verschuldigdheid van de Beheerder om ten minste aan Hobs te voldoen:

6.6.1 100% van het factuurbedrag voor de betreffende opdracht wanneer deze minder dan 24 uur voorafgaand aan de datum en het tijdstip wordt geannuleerd; of

6.6.2 50% van het factuurbedrag voor de betreffende opdracht wanneer deze tussen de 24 en 72 uur voorafgaand aan de datum en het tijdstip wordt geannuleerd.

6.7 Hobs zal redelijke inspanningen leveren om de Dienst 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te hebben, maar kan te allen tijde (tijdelijk) het gebruik of de beschikbaarheid van de Dienst of een deel daarvan opschorten of beperken, voor zover dit nodig is om onderhoud uit te voeren of updates, upgrades of nieuwe releases van de Dienst door te voeren. Hobs zal redelijke inspanningen leveren om de Gebruiker indien en wanneer mogelijk vooraf op de hoogte te stellen van enige (tijdelijk) buiten gebruik stelling of beperking. Het (tijdelijk) buiten gebruik zijn van (delen van) de Dienst creëert nimmer een vordering of recht op (schade)vergoeding dan wel restitutie voor de Gebruiker jegens Hobs.

6.8 Hobs zal gemotiveerde verzoeken voor Support binnen een redelijke termijn afhandelen, afhankelijk van de ernst en impact. Hobs kan de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties in verband met de verleende Support niet garanderen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt Support alleen verleend op Werkdagen tijdens Werkuren.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten in en met betrekking tot de Dienst, berusten uitsluitend bij Hobs en/of haar licentiegever(s).

7.2 De Gebruiker verkrijgt alleen de gebruiksrechten die krachtens deze Voorwaarden expliciet worden verleend. Alle overige of verstrekkende rechten worden uitdrukkelijk voorbehouden.

7.3 Het is Hobs te allen tijde toegestaan om technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de Dienst, inclusief de onderliggende Intellectuele Eigendomsrechten, ook als dat leidt tot een beperking van het gebruik. Het is de Gebruiker nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.

8. verwerking van persoonsgegevens

8.1 Hobs verwerkt de persoonsgegevens van Gebruiker in overeenstemming met de AVG, een en ander zoals nader uitgewerkt in haar Privacyverklaring.

8.2 In het kader van de dienstverlening van Hobs is het tevens mogelijk dat Hobs op verzoek en ten behoeve van de Beheerder persoonsgegevens in de zin van de AVG verwerkt (bijvoorbeeld voor de verwerking van klachten of storing- en onderhoudsmeldingen in het kader van vastgoedbeheer). Indien dit het geval is zullen de hiernavolgende artikelleden van toepassing zijn en kwalificeren als ‘verwerkersovereenkomst’ in de zin van de AVG waarbij Hobs kwalificeert als de ‘verwerker’ en Beheerder als de ‘verwerkingsverantwoordelijke’.

8.2.1 De verwerking door Hobs zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de dienstverlening van Hobs, onder meer met betrekking tot het hosten, beheren en onderhouden van de Dienst, het verlenen van Support en die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

8.2.2 Hobs heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens teneinde deze te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde toegang tot, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens), zulks met inachtneming de stand van de techniek, de aard van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de maatregelen verbonden kosten. Hobs staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.

8.2.3 Hobs zal de persoonsgegevens in beginstel uitsluitend verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Voor zover persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen of organisaties buiten de EER, zullen de hiervoor geldende wettelijke vereisten in acht worden genomen.

8.2.4 Hobs kan in het kader van de verwerking gebruik maken van derden (“sub-verwerkers”). Hobs zorgt er voor dat aan ingeschakelde derden schriftelijk ten minste dezelfde verplichtingen worden opgelegd als die in dit artikel zijn overeengekomen.

8.2.5 Hobs houdt de persoonsgegevens geheim en verplicht haar werknemers en eventuele sub- verwerkers of andere derden ook tot geheimhouding.

8.2.6 De Beheerder is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van de persoonsgegevens, die leidt tot (de mogelijke) onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van – of toegang tot – de persoonsgegevens, of enige aanwijzing dat een dergelijke inbreuk zal plaatsvinden of heeft plaatsgevonden) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om de Beheerder in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Hobs de Beheerder zo spoedig mogelijk – uiterlijk binnen 48 uur – na ontdekking op de hoogte van het datalek, onder vermelding van de volgende informatie: a) de aard van het datalek, waar mogelijk, inclusief de typen persoonsgegevens, en categorieën van betrokkenen; b) dag en tijdstip waarop het datalek is geconstateerd; c) de mogelijke gevolgen van het datalek; en d) de maatregelen die zijn getroffen of voorgesteld om het datalek aan te pakken en/of de eventuele nadelige gevolgen daarvan te beperken.

8.2.7 De Beheerder heeft het recht om maximaal eens per kalenderjaar, onder aanzegging van een redelijke termijn, de door Hobs getroffen beveiligingsmaatregelen te (laten) controleren door een onafhankelijke IT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden. Een dergelijke audit vindt uitsluitend plaats bij een concreet vermoeden van misbruik van de persoonsgegevens door of bij Hobs, en pas na opvraging en controle van de door Hobs zelf uitgevoerde auditrapportages. De bevindingen naar aanleiding van een uitgevoerde audit zullen door Hobs worden beoordeeld en kunnen, naar eigen inzicht van Hobs en op de wijze zoals door Hobs bepaald, worden doorgevoerd. De kosten van een audit zijn voor rekening van de Beheerder.

8.2.8 In het geval dat een betrokkene in de zin van de AVG een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan Hobs, zal Hobs het verzoek doorsturen aan de Beheerder, en zal de Beheerder het verzoek verder afhandelen. Hobs mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

8.2.9 Deze verwerkersovereenkomst geldt zolang Hobs persoonsgegevens ten behoeve van de Beheerder verwerkt in het kader van haar dienstverlening. Wanneer deze dienstverlening, om welke reden en op welke wijze dan ook, eindigt, zal de Beheerder Hobs schriftelijk instrueren de persoonsgegevens te retourneren aan de Beheerder, dan wel deze te verwijderen of volledig te anonimiseren.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De totale aansprakelijkheid van Hobs als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of uit hoofde van enige andere rechtsgrond, is beperkt tot vergoeding van uitsluitend de directe schade en zulks tot het
bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Hobs in voorkomend geval uitkeert. Indien de verzekeringsmaatschappij van Hobs – ongeacht de reden daarvoor – niet uitkeert, is de totale aansprakelijkheid van Hobs in alle gevallen beperkt tot vergoeding van uitsluitend de directe schade, en zulks tot: i) het bedrag dat de Beheerder in de zes (6) maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit aan Hobs heeft voldaan, dan wel ii) het bedrag ter hoogte van € 1.000 (zegge: duizend euro), afhankelijk van welk bedrag het hoogste is.

9.2 Hobs is nimmer aansprakelijk voor indirecte- en/of gevolgschade in verband met het gebruik van de Dienst, waaronder in ieder geval wordt begrepen: gederfde winst, gederfde omzet, gemiste inkomsten, gemiste besparingen, verminderde goodwill, verlies of schade door bedrijfsstagnatie of bedrijfsonderbreking. Ook de aansprakelijkheid van Hobs voor beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens, of voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Dienst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.3 De in artikel 9.1 tot en met 9.2 genoemde uitsluitingen en beperkingen gelden niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove roekeloosheid van de directie van Hobs.

9.4 Hobs is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting die verhinderd wordt door, of de vergoeding van enige schade die het gevolg is van Overmacht.

9.5 Tenzij nakoming door Hobs permanent onmogelijk is, is Hobs alleen aansprakelijk op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige verplichting voor zover de Gebruiker Hobs onmiddellijk in gebreke stelt, en daarbij een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming, en Hobs na ommekomst van die termijn in verzuim is gebleven. Een dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de niet-nakoming te bevatten, zodat Hobs in staat is om adequaat te reageren.

9.6 Een eventueel aan de Gebruiker toekomend recht op schadevergoeding jegens Hobs vervalt in ieder geval één (1) jaar na het ontstaan van die schade.

10. duur beëindiging

10.1 Het abonnement voor het gebruik van de Dienst duurt voort voor de duur zoals aangegeven in de overeenkomst tussen Hobs en Beheerder of bij gebreke van een dergelijke overeenkomst, zoals aangegeven binnen het Account. Behoudens ontvangst door Hobs van een tijdige, schriftelijke opzegging conform het bepaalde in artikel 10.2, wordt het abonnement voor de Dienst telkens automatisch en stilzwijgend verlengd met periodes van telkens eenzelfde duur.

10.2 Een Beheerder kan het abonnement voor het gebruik van de Dienst opzeggen middels tijdige, schriftelijke kennisgeving aan Hobs, daarbij een opzegtermijn van ten minste één (1) volle kalendermaand voor afloop van de dan geldende looptijd in acht nemende. Een tijdige opzegging leidt tot de afsluiting van diens Account en verwijdering van alle data in het Account, per de einddatum zoals geregistreerd in de systemen van Hobs. De beëindiging van een Account leidt in voorkomend geval tevens tot de automatisch beëindiging van de toegang tot de Dienst voor door de Beheerder via dat Account geautoriseerde Gebruikers.

10.3 Bij beëindiging of afloop van de Dienst conform dit artikel eindigen alle rechten die hieronder zijn verleend. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat reeds betaalde vergoedingen voor het gebruik van de Dienst niet in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) restitutie. Op dat moment nog uitstaande vorderingen van Hobs zijn vanaf het moment van beëindiging direct opeisbaar.

10.4 Bij (gedeeltelijke) opzegging, beëindiging of stopzetting van (delen van) de Dienst op grond van een bepaling in deze Voorwaarden, ongeacht de reden, zullen alle aan de Gebruiker toegekende rechten vervallen en zal:

 • De Gebruiker het gebruik van (die delen van) de Dienst per direct staken en gestaakt houden;
 • Hobs de toegang van de Gebruiker tot (die delen van) de Dienst deactiveren;
 • Hobs de persoonsgegevens van de Gebruiker verwijderen, tenzij een langere bewaring van bepaalde gegevens noodzakelijk is op grond van een wettelijke (bewaar)verplichting.

10.5 Rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de deze Voorwaarden die naar hun aard bedoeld zijn om van kracht te blijven ook na opzegging of beëindiging van de Dienst, zullen onverminderd en volledig van kracht blijven. Hieronder vallen in ieder geval deze bepaling en de artikelen 1 (definities), 2 (algemeen), 7 (Intellectueel Eigendomsrecht), 9 (aansprakelijkheid) en 11 (toepasselijk recht).

11. toepasselijk recht

11.1 Deze Voorwaarden en alle eventueel daarmee samenhangende overeenkomsten of rechtsverhoudingen tussen Hobs en de Gebruiker worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

11.2 Eventuele geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden of daarmee samenhangende overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen tussen Hobs en de Beheerder welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen – voor zover wettelijk is toegestaan – in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland.

Apeldoorn – oktober 2022