Privacy verklaring

1. Algemeen

Hobs B.V., (hierna ook: “Hobs”, “wij” of “ons”) verwerkt in het kader van haar dienstverlening
persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”).
Hobs is de ‘verantwoordelijke’ voor de verwerking van de persoonsgegevens bij gebruikmaking van onze
(mobiele) website, wanneer u contact met ons opneemt, of wanneer u onze (mobiele) software(applicatie)
gebruikt, al dan niet namens de onderneming waarbij u werkzaam bent of die u vertegenwoordigt.
In onderhavige Privacyverklaring lichten wij onder meer toe welke gegevens wij verzamelen, voor welke
doeleinden en hoe wij deze beveiligen.

2. Identiteit en contact

Hobs B.V.
Lange Amerikaweg 55
7332 BP Apeldoorn
T: 085 808 5466
E: info@hobs.nl

3. Persoonsgegevens die wij verwerken en doeleinden

Wanneer u onze website bezoekt en/of via de website een (contact)aanvraag bij ons indient, zullen wij
bepaalde persoonsgegevens verwerken. Hieronder lichten we dat nader toe.
Hobs-account
Om gebruik te kunnen maken van onze software(applicatie) en bijbehorende diensten van Hobs dient een
account te worden aangemaakt. In dit kader worden de volgende persoonsgegevens gevraagd:

 • voor- en achternaam
 • bedrijfsnaam
 • adresgegevens
 • geslacht
 • (zakelijk) e-mailadres
 • (zakelijk) telefoonnummer

Aanvullend is het mogelijk dat ten behoeve van de financiële administratie ook bepaalde (zakelijke) financiële
gegevens, zoals bankrekeningnummer, worden verwerkt.

Websitebezoek

Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres en bepaalde verkeersgegevens opgeslagen. Het gaat dan
bijvoorbeeld om het type internetbrowser dat u gebruikt, en de webpagina’s die bezocht zijn. Deze gegevens
worden gebruikt om het gebruik van de website te analyseren, eventuele storingen op te lossen en om de
gebruiksvriendelijkheid van onze website te toetsen en te verbeteren.

Google Analytics

Om de inhoud en het gebruik van onze website te optimaliseren en te verbeteren, hebben we inzage in het
surfgedrag van websitebezoekers. Dat doen wij met behulp van Google Analytics. Deze functionaliteit is
privacy-vriendelijk ingesteld, waarbij wij een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten, het IP-
adres wordt geanonimiseerd en geen gegevens worden gedeeld met Google.

Vragen en verzoeken

Indien u een aanvraag voor de afname van een dienst bij ons indient, dan wel met een andere vraag contact
met ons opneemt, dan verwerken wij de navolgende persoonsgegevens teneinde op uw aanvraag of verzoek
te kunnen reageren:

 • (zakelijke) naam- en adresgegevens;
 • Contactgegevens zoals (mobiel) telefoonnummer en (zakelijk) e-mailadres

Nieuwsbrief

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, dan wel gebruik maakt of heeft gemaakt van onze
(software)diensten, houden wij u incidenteel op de hoogte van ontwikkelingen ten aanzien van onze software
en dienstverlening. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor dergelijke nieuwsbrieven via een link in de
desbetreffende e-mail.

4. Minderjarigen

Onze software en diensten zijn niet specifiek gericht op of bedoeld voor minderjarigen. Mocht worden
geconstateerd dat de persoonsgegevens van een minderjarige zonder toestemming van de ouder of voogd
worden verwerkt, neem dan contact met ons op via bovenvermelde contactgegevens.

5. Cookies

Onze website maakt gebruik van functionele, analytische- en marketingcookies. Cookies zijn kleine
tekstbestanden die bij een bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone worden
opgeslagen. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.
De functionele cookies die Hobs gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en applicaties, en voor uw gemak als gebruiker; ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen of wachtwoord.
Met de analytische cookies kunnen de website en het platform worden geoptimaliseerd. Hierbij worden de onder andere de kliks en paginaweergaven op de website gemeten.
Met de marketing cookies proberen wij relevante advertenties te creëren op basis van surfgedrag.

De volgende cookies worden op deze website geplaatst:

NaamAanbiederDoelVervaltermijnCategorie
_gaGoogleRegistreert een uniek ID die wordt 2 jaar gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt2 jaarAnalytisch
_gidGoogleRegistreert een uniek ID die wordt 1 dag gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.1 dagAnalytisch
_gatGoogleWordt gebruikt om het aantal gebruikersverzoeken te beperken om de prestaties van de website te behouden.1 minuutFunctioneel
AMP_TOKENGoogleCookie met een uniek ID dat wordt toegewezen aan elke gebruiker op het domein.30 seconden – 1 jaarAnalytisch
_gac_GoogleCookie met een uniek ID die ervoor zorgt dat Google Analytics en Google Ads samenwerken.90 dagenMarketing
_gac_UA-*GoogleGebruikt door Google om paginaweergaven op te staan en bij te kunnen houden.90 dagenAnalytisch
_dc_gtm_UA-#GoogleGebruikt door Google Tag Manager om het laden van een Google Analytics-scripttag te regelen.1 minuutFunctioneel
_ga_#GoogleVerzamelt gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals de data voor het eerste en meest recente bezoek. Gebruikt door Google Analytics.1 jaarAnalytisch
ln_orLinkedInRegistreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website.1 dagMarketing
UserMatchHistoryLinkedInGebruikt door LinkedIn Insight Tag om diepgaande campagnerapportage mogelijk te maken en nieuwe zakelijke demografieën te ontdekken door LinkedIn-gegevens op gegevens van websitebezoekers te stapelen.30 dagenMarketing

Bij de eerste keer inladen van onze website wordt een cookienotificatievenster getoond waarop u uw toestemming kunt geven voor het laten plaatsen van cookies.

U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen zo aan te passen dat deze geen cookies meer opslaan. Bovendien kunt u alle informatie verwijderen die eerder in uw browser is opgeslagen.

6. Persoongegevens die wij delen met derden

Wij verkopen uw persoonsgegevens nimmer aan derden. In beginsel worden uw persoonsgegevens ook niet
gedeeld met derden, behoudens in de navolgende gevallen:

 • Externe partners/bedrijven die wij inschakelen ten behoeve van onze dienstverlening (‘verwerkers’), bijvoorbeeld IT-leveranciers die zorgdragen voor hosting en onderhoud van de door gebruikte website en software.
 • (overheids)instanties, toezichthouders of autoriteiten aan wie wij op grond van een wettelijke verplichting bepaalde persoonsgegevens bekend moeten maken.
 • Instanties teneinde fraude, beveiligingsinbreuken of andere mogelijk verboden of illegale activiteiten te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken of de gevolgen daarvan te beperken.
 • In het kader van een voorgenomen fusie of overname waar Hobs bij is betrokken, uitsluitend voor zover het delen van (een deel van) de persoonsgegevens in dat verband noodzakelijk is en met inachtneming van voldoende waarborgen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Hobs verstrekt alleen persoonsgegevens aan partijen die ervoor instaan dat ze de vereiste maatregelen
hebben genomen om de persoonsgegevens adequaat te beschermen. Met verwerkers, die uw
persoonsgegevens in opdracht en ten behoeve van Hobs verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst
gesloten die onder meer de geheimhouding en beveiliging van de persoonsgegevens regelt.
Door ons ingeschakelde derde partijen zijn voornamelijk in Nederland of binnen de Europese Economische
Ruimte (EER) gevestigd. Voor zover Hobs persoonsgegevens uitwisselt met partijen gevestigd buiten de EER,
zal Hobs de wettelijke vereisten voor doorgifte in acht nemen.

7. Beveiliging en bewaring van de persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te
beschermen tegen verlies en ongeautoriseerde toegang of misbruik. Werknemers van Hobs of door Hobs
ingeschakelde derden zullen alleen toegang krijgen tot die persoonsgegevens die nodig zijn voor de
uitoefening van hun taken.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de
persoonsgegevens zijn verkregen, dan wel in overeenstemming met toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.
In beginsel bewaren wij de persoonsgegevens die wij verwerken in verband met een overeenkomst voor
dienstverlening gedurende de periode dat Hobs de dienst verleent tenzij een langere bewaring van bepaalde
gegevens noodzakelijk is op grond van een wettelijke (bewaar)verplichting. U heeft te allen tijde het recht om
ons eerder om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken. Wij zullen in dat geval uw verzoek
beoordelen en daar binnen de toepasselijke wettelijke termijn op reageren.

8. Uw rechten

U heeft het recht om inzage, wijziging, aanvulling, verwijdering of om gegevensoverdracht van uw
persoonsgegevens te verzoeken. Verder kunt u een verzoek indienen om een bepaalde gegevensverwerking te
beperken, dan wel hier bezwaar tegen te maken. U heeft verder het recht om eerder gegeven toestemming in
te trekken.
U kunt eventuele verzoeken of klachten met betrekking tot uw persoonsgegevens aan ons richten via de in
deze Privacyverklaring vermelde contactgegevens. Wij zullen na ontvangst van uw verzoek binnen de
toepasselijke termijnen reageren. Volledigheidshalve wijzen wij u er tevens op dat u het recht heeft om een
klacht in te dienen bij de toezichthouder, de “Autoriteit Persoonsgegevens”.

9. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de
toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Voor zover redelijkerwijs mogelijk, zal Hobs u informeren
over de gewijzigde Privacyverklaring. Het verdient niettemin aanbeveling deze Privacyverklaring met enige
regelmaat te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Apeldoorn, oktober 2022